• http://www.zhenkongbu.com/app2019844.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019355.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019829.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019385.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019826.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019729.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019855.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019115.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019748.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019458.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019015.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019427.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019351.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019285.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019411.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019890.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019258.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019090.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019637.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019452.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019054.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019585.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019171.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019606.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019788.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019578.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019210.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019695.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019078.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019688.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019865.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019421.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019542.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019136.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019037.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019869.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019825.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019144.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019278.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019927.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019716.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019671.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019977.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019238.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019836.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019186.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019802.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019465.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019484.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019128.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019026.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019284.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019236.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019274.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019467.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019283.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019252.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019643.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019342.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019744.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019911.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019813.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019879.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019248.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019749.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019415.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019338.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019877.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019116.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019486.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019759.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019753.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019202.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019294.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019116.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019765.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019274.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019881.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019433.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019751.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019538.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019263.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019341.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019864.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019832.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019852.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019998.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019416.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019157.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019767.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019675.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019182.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019346.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019972.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019321.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019537.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019477.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019522.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019462.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019185.html
 • 找到3个与“车祸”相关的故事

    您还可以查看所有故事标签

  车祸后的种种怪事

  人气:2899,真实:24,恐怖:96 作者:匿名网友 发布时间:2013年12月01日

  内容摘要: 在渺无人烟的荒郊野外,一连串血腥的事情发生了。
  “咚!”王顺成驾驶的宝马车撞人了。一个乞丐模样的老头被撞得凌空飞起,重重的摔在十米开外。
  一个急刹车,宝马在老头旁边停下。王顺成拔出三十厘米长的尖刀,打开车门咆哮着飞扑下来。
  老头满脸鲜血的躺在地上,用颤抖的手指指着王顺成。一个老乞丐居然敢在他这个经理面前嚣张,王顺成怒火中烧。王顺成抓住老头的食指,用尽全力一刀割下去。...

  车祸惊魂

  人气:2249,真实:118,恐怖:54 作者:匿名网友 发布时间:2013年11月30日

  内容摘要:
  “宝贝儿,我一会儿就回去了,我现在在山道,你先睡吧,不跟你多说了,天太黑了,还没路灯,我先挂了啊。”小健挂掉电话,在抬起头时,这时车前方不知何时站着一位穿着白色连衣裙的少女,当他猛踩刹车之时,一切都为时已晚了。
  “嘭”的一声!那个少女一下被他撞起,将挡风玻璃撞碎,小健一脚刹车踩到底,头狠狠的撞在了方向盘上。...

  车祸

  人气:568,真实:83,恐怖:77 作者:匿名网友 发布时间:2013年11月30日

  内容摘要:
  从酒吧里出来的李刚有点歪歪斜斜的上了自己的车里,所有人都以为他是伤心过度才去酒吧喝酒的,可只有他自己心里清楚他不是伤心而是开心。因为他的妻子刘月半个月前死了,刘月死了他再也不用整天一回家就面对她那肥胖的脸蛋臃肿的身材大小姐的脾气最重要的是他得到了刘家所有的财产。
  回想起与刘月的婚姻,李...